O području

461.1 km²

Površina

Općina Posušje nalazi se u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine (BiH), u Zapadnohercegovačkoj županiji (ŽZH), u Federaciji Bosne i Hercegovine FBiH), na samoj granici Bosne i Hercegovina
sa Republikom Hrvatskom.

Administrativno područje grada pokriva površinu od 461,1 km².

Prirodni resursi

Među prirodnim resursima ističu se Park prirode Blidinje koje sadrži mnoge endemske vrste biljnog i životinjskog svijeta, a nalazi se na rubu općine Posušje, kao i akumulacijsko jezero Tribistovo, te Žukovica, rječica koja izvire u zaseoku Zagorje.

Klima, flora i fauna

Floru sjevernijih dijelova županije Zapadnohercegovačke, posebice Posušja karakteriziraju šume hrasta medunca i cera, crnog jasena, pa i crnog bora.


Šumske površine među kojima prevladava bukva nalaze na višoj nadmorskoj visini dok se šume u kojima prevladava hrast nalaze u nižim predjelima Općine Posušje, tj. do oko 1.000 metara nadmorske visine.


U manjoj količini na području općine Posušje rasprostranjena je i crnogorična visoka šuma i to na prostoru sjevernih padina Čvrsnice. Na toplijim ekspozicijama Općine Posušje zastupljene su šume medunca i crnog graba te šume medunca i bijelog graba. Ugrožene vrste

Na brdu Radovanj mogu se naći staništa Dalmatinske košeničice (Genista sylvestisa Scop. subsp. Damatica (Bartl.). Lindb.) podvrste uskolisne žutilovke G. sylvestris iz porodice mahunarki. Brdo Radovanj je stanište biljke Paeonia corallina Retz. poznate pod narodskim nazivima Mosur i trava od tri rožića koja je kritično ugrožena prema podacima s Crvene liste Flore FBiH. Od drugih biljnih vrsta koje su ugrožene, a opservirane su na području Posušja ističu se Narcissus poeticus L. subsp. radiiflorus (Salsb.) Baker,  Crocus tommasinianus Herb., Scabiosa delminiana Abadžić, Campanula velebitica Borbás, te Edraianthus dalmaticus (A.DC.) A.DC.