Digitalni registar

Pregled ugroženih vrsta

Digitalni registar flore i faune s Crvenih listi koje su prisutne na području zapadne Hercegovine

Slide Background
Reichardia macrophylla Vis. et Panč
Biljka Reichardia macrophylla Vis. et Panč je endem zapadnog dijela Balkanskog poluotoka, te je osim u Bosni i Hercegovini, raspostranjena i u Dalmaciji, Crnoj Gori, Srbiji i Albaniji.
Slide Background
Asphodelus microcarpus Vivo
Biljka Asphodelus microcarpus Vivo u Bosni i Hercegovini je zabilježena ispod Stjepan grada kod Bune, na lokaciji Gljiva-Trebinje, na Jazin dolu kod Orahovca u Bijeloj Gori, na Trebižatu kod Ljubuškog, te Počitelju i Kotar (Dubrave).
Slide Background
Celsia orientalis L.
Celsia orientalis L. (Istočnjačka prosanica) je u BiH zabilježena na na Gradu kod Ljubuškog, na potezu Mostar – Stolac, te u Dretelju.
Periploca graeca L.
Periploca graeca L.
Periploca graeca L. (Grčka luštrika) se na području Županije zapadnohercegovačke nalazi na području Ljubuškog i Humca, a zabilježena je i na području Hutova blata, Dračeva i Krupe.
Slajd
Campanula portenschlagiana Roem.et Schult.
Na području Županije zapadnohercegovačke nalazi se na kod Klobuka u Ljubuškom, te na lokalitetu Peć Mlini kod Tihaljine. Riječ je o biljnoj vrsti koja je kritično ugrožena, budući da je endem koji je rasprostranjen u susjednoj Hrvatskoj, s tek nekoliko lokaliteta u BiH neposredno uz hrvatsku granicu.
Slajd
Cynoglossum columnae Ten.
Biljka Cynoglossum columnae Ten. je u Bosni i Hercegovini rasprostranjena na području Prenja, Mostara -Bijelog polja, Radobolje, Uskopolja, Drežnice, Širokog Brijega, Huma, Počitelja, Ljubuškog – Kravica, Sušice, Trebinja – Lastva i Glavske.
Slajd
Proteus anguinus Laurenti, 1768
Čovječja ribica – Proteus anguinus je endem podzemnih slatkovodnih staništa dinarskog krša.

Spada u red repatih vodozemaca zajedno sa daždevnjacima i tritonima.
Slajd
Adiantum capillus - veneris L.
Na području Županije zapadnohercegovačke nalazi se na području vodopada Kravice, te na izvorištu Tihaljine – Peć Mlini i na vrelu Vrioštice (iza Ljubuškog).
Slajd
Gladiolus illyricus W. D. J. Koch
Prema literarnim podacima,
Gladiolus illyricus W.D.J.Koch koja je poznata i pod narodnim nazivom Ilirska gladiola opservirana je u okolini
Ljubuškog.
Slajd
Cyclamen Neapolitanum Ten.
Cyclamen neapolitanum Ten. koja je u narodu poznata kao Napuljska ciklama opservirana je na području Ljubuškog, Domanovića, Hutova Blata, Ravnog, Počitelja, Bivoljeg polja, Žitomislića,
Bune i platoa Dubrava.
Slajd
Hermodactylus tuberosus (L.) Mill.
Na području Županije zapadnohercegovačke ova je vrsta zabilježena na području Ljubuškog. U Bosni i Hercegovini je još opservirana kod Mostara i Počitelja, Crnog brda, Hutova blata i Kotara (plato Dubrava).
Slajd
Astragalus illyricus Bcrnh.
Ilirski kozlinac (Astragalus illyricus Bcrnh. ) se na području zapadne Hercegovine nalaze u okolini Mostara, Ljubuškog, na Humu, kod Radobolje, te na Štitaru kod Rakitnog.
Slajd
Cerinthe lamprocarpa Murb.
Prema podacima s Crvene liste flore FBiH, biljna vrsta Cerinthe lamprocarpa Murb. zabilježena je na području Ljubuškog, Huma, Prenja-Rujišta, te Stoca – Mostara.
Slajd
Sternbergia lutea (L.) Ker-Gawl. ex Spreng
Sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ex Spreng koja je u narodu poznata pod nazivom “Žuta lužarka” rasprostranjena je na području Mostara i Ljubuškog, te Blagaja i Počitelja.
Slajd
Thelypteris palustris Schott
Thelypteris palustris Schott je močvarna paprat koja je zabilježena na par lokaliteta u Bosni i Hercegovini, opservirana je području općine Grude, točnije na lokalitetu Modro oko kraj Tihaljine, u Velinom Selu kod Bijeljine gdje je smještena močvara Gromiželj, te u Jajcu.
Slajd
Aristolochia rotunda L.
Prema podacima s Crvene liste flore FBIH, biljka Aristolochia rotunda L. se u Bosni i Hercegovini pojavljuje na nekoliko lokaliteta, pojedinačno u Mostarskom blatu, u Počitelj polju, na
Karaotok (Hutovo blato), u Blagaju (neposredno uz izvor Bune), te u Tihaljini na lokalitetu Modro oko.
Slajd
Centaurea tuberosa Vis.
Biljka Centaurea tuberosa Vis. je u Bosni i Hercegovini opservirana na području Širokog Brijega, na lokalitetu Gradac na Čabulji, kao i na lokalitetu Borova Glava kod Livna, na lokalitetu Han Vaganj na planini Dinaru, kod sela Grabovice, na Šator planini, te na Pasjaku kod Drvara. Zavičajno područje joj je Balkanski poluotok. Karaotok (Hutovo blato), u Blagaju (neposredno uz izvor Bune), te u Tihaljini na lokalitetu Modro oko.
Slajd
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
Bijela roda (Ciconia ciconia L.) je redovna, ali relativno malobrojna gnjezdarica u Bosni i Hercegovini, a dosadašnji literarni podaci ukazuju na to kako su u BiH zabilježena ukupno 126 gnijezda.
Slajd
Salvia bertolonii Vis.
Na području Županije Zapadnohercegovačke Bertolonijeva žalfija (Salvia bertolonii Vis.) opservirana je na području Širokog Brijega, a u Bosni i Hercegovini se ova biljka nalazi na se rasprostire na području Prenja, Rujišta, Boračkog jezera, Bune, Veleža, Bosanskog Petrovca, Drvara, Glamočkog polja, Dinare, Livna, Duvanjskog polja, Travnika, Trnova, Jablanice, doline Rakitnice ispod Dubočana, Čabulje, Porima, Mostara.
Slajd
Charaxes jasius (Linnaeus, 1767)
Vještica (Charaxes jasius) pripada grupi naših najvećih leptira. Vrlo je brz letač. Ima karakteristične boje te ga je jednostavno identificirati.
Slajd
Paeonia corallina Retz.
Biljka Mosur (Paeonia corallina Retz.) se osim na području Radovana kod Posušja rasprostire i na području Velike Gomila kod Cazina, Grmeča i Gredovitog Vrha.
Slajd
Crocus tommasinianus Herb.
Tomazinijev šafran (Crocus tommasinianus Herb.) je kritično ugrožena biljka koja je dosada u BiH opservirana tek u blizini Posušja, podaci su iz Crvene knjige flore Federacije BiH.
Slajd
Narcissus poeticus L. subsp. radiiflorus (Salsb.) Baker
Na području Županije zapadnohercegovačke Zvjezdastocvjetni sunovrat se nalazi se na području Posušja i Rakitna.
Slajd
Edraianthus dalmaticus (A.DC.) A.DC.
Dalmatinsko zvonce je endem krških polja Dalmacije i susjednih područja BiH, a na području Zapadnohercegovačke županije je opserviran na području Lištice u Posušju.
Slajd
Campanula velebitica Borbás
Velebitski zvončić je biljka koja je gotovo ugrožena, a status ugroženosti mu je dodijeljen zbog teško pristupačna staništa, budući da raste na planinskim predjelima, te se rijetko opservira.
Slajd
Scabiosa delminiana Abadžić
Riječ je o vrsti koja je prvi put primjećena u zapadnoj Bosni i Hercegovini te je formalno opisana 2007. godine kada joj je dat i službeni naziv – Scabiosa delminiana Abadžić.
Slajd
Genista sylvestris Scop. subsp. dalmatica (Bartl.) Lindb.
Dalmatinska košeničica (Genista sylvestris Scop. subsp. dalmatica (Bartl.) Lindb.) koja je opservirana u zapadnim dijelovima Bosne i Hercegovine, podvrsta je uskolisne žutilovke G. sylvestris, endemu prostora bivše Jugoslavije Albanije, središnje i južne Italije.

Digitalni info pultovi

659

Ugroženih vrsta u FBiH

U Federaciji BiH je usvojena Crvena lista ugroženih biljaka, životinja i gljiva u FBiH kojom su obuhvaćene biljne vrste, sisari, ptice, gmizavci, vodozemci, ribe, gljive i manji broj grupa beskičmenjaka, sa pregledom pripadanja odgovarajućoj kategoriji ugroženosti. Među navedenim vrstama nalazi se ukupno 659 ugroženih vrsta, od čega 247 vrsta životinja, 25 gljiva i 387 biljaka.

 

Digitalni registar

Ova je platforma izrađena u sklopu projekta „Inventarizacija, kartiranje, prikupljanje i analiza podataka o vrstama i stanišnim tipovima zapadne Hercegovine” 

Ugrožene vrste

Cilj projekta je utvrditi koliko je točno taksona na području staništa u Županiji Zapadnohercegovačkoj formalno prepoznato na Crvenim listama ugroženih divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva BiH, te raditi na njihovoj inventarizaciji i kartiranju u svrhu stvaranja osnovnih preduvjeta za procjenu statusa geomorfolokaliteta u zapadnoj Hercegovini i geomorfološkog resursa za korištenje u geoedukacijske i geoturističke svrhe. 

Čovječja ribica (Proteus anguinus Laurenti, 1768)

Rasprostranjenost u zapadnoj Hercegovini: Ljubuški (Studenci, Tupoljak vrelo, Grab, Veljaci)

Gospin vlasak (Adiantum capillus-veneris L.),

Rasprostranjenost u zapadnoj Hercegovini: izvorište Tihaljine – Peć Mlini, Modro oko, vrelo Vrioštice (iza Ljubuškog), Kravice

Istočnjačka prosanica (Celsia orientalis L.)

Rasprostranjenost u zapadnoj Hercegovini: Na Gradu kod Ljubuškog

Napuljska ciklama, (Cyclamen neapolitanum Ten.),

Rasprostranjenost u zapadnoj Hercegovini: Ljubuški (Studenci, Tupoljak vrelo,

Jednogodišnji pasji jezik (Cynoglossum columnae Ten.),

Rasprostranjenost u zapadnoj Hercegovini: Ljubuški

Ilirski kozlinac (Astragalus illyricus Bcrnh.)

Rasprostranjenost u zapadnoj Hercegovini: okolina Ljubuškog